CURRENT LOCATION: Home  > COMMITTEE > Organizing Committee

Honorary Chairs

    ●Weijun He (President, CTGU)

    ●Ching-Jong Liao (President, NTUST)

General Chair

    ●Yuehua Huang (CTGU)

Organizing Chair

    ●Fangzong Wang (CTGU)

    ●Wenwu Li(CTGU)

TPC Chairs

    ●Shan Cheng (CTGU)

    ●Rong-Jong Wai (NTUST)

    ●Lingyun Wang (CTGU)

Exhibition Chair

    ●Kanglin Wei (CTGU)

Financial Chair

    ●Yinchun Li(CTGU)

Publicity Chair/ Conference Secretary

    ●Luling(CTGU)

Publication Chair

    ●Yanchun Xu(CTGU)

Registration Chair

    ●Yukun(CTGU)

Web Chair

    ●Luyun(CTGU)

Local Arrangement Chairs

    ●Huilian Xiao(CTGU), Wangping (CTGU)

 

COMMITTEE